Vinice Malých Karpát

streda, 20. apríl 2011

Skoro ráno, spolu s východom Slnka sme boli vo viniciach nad Dolnými Orešanmi. Pred nami bolo trochu práce – mapovanie vtákov. Vo viniciach na východných svahoch Malých Karpát je možné vidieť rôzne druhy. Toto územie patrí do VVÚ Malé Karpaty. Bolo inšpirujúce počuť všetky vtáčie hlasy a pozorovať vtáky, ako sa vracajú na svoje hniedziská.

Neskôr v ten istý deň sme sa zastavili pri menšej vodnej nádrži Zadný Šúr na okraji Modry. Pravdepodobne kvôli pokročilej dobe sme nevideli až toľko, ako sme očakávali, ale bocian čierny či kalužiaky močiarne nás potešili tiež.

Zoznam pozorovaných druhov v Malých Karpatoch:
bažant obyčajný (Phasianus colchicus) 15
myšiak hôrny (Buteo buteo) 1
holub domáci (Columba livia) 3
hrdlička záhradná (Streptopelia turtur) 2
krutohlav hnedý (Jynx torquilla) 8
ďateľ veľký (Dendrocopos major) 2
tesár čierny (Dryocopus martius) 1
žlna zelená (Picus viridis) 2
sojka obyčajná (Garrulus glandarius) 2
sýkorka veľká (Parus major) 8
sýkorka belasá (Cyanistes caeruleus/Parus caeruleus) 2
škovránok poľný (Alauda arvensis) 3
mlynárka dlhochvostá (Aegithalos caudatus) 3
kolibiarik spevavý (Phylloscopus trochilus) 2
kolibiarik čipčavý (Phylloscopus collybita) 9
penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla) 20
penica popolavá (Sylvia curruca) 1
škorec obyčajný (Sturnus vulgaris) 35
drozd čierny (Turdus merula) 6
drozd plavý (Turdus philomelos) 14
červienka obyčajná (Erithacus rubecula) 4
slávik obyčajný (Luscinia megarhynchos) 7
žltochvost domový (Phoenicurus ochruros) 4
pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola rubicola/Saxicola torquata) 2
vrabec poľný (Passer montanus) 1
trasochvost biely (Motacilla alba) 1
pinka obyčajná (Fringilla coelebs) 8
kanárik poľný (Serinus serinus) 14
zelienka obyčajná (Carduelis chloris) 19
stehlík obyčajný (Carduelis carduelis) 3
stehlík konôpka (Carduelis cannabina) 4
glezg obyčajný (Coccothraustes coccothraustes) 4
strnádka lúčna (Emberiza calandra/Miliaria calandra) 1
strnádka obyčajná (Emberiza citrinella) 14

Zoznam pozorovaných druhov pri VN Zadný Šúr:
bažant obyčajný (Phasianus colchicus) H
kačica divá (Anas platyrhynchos) 5
bocian čierny (Ciconia nigra) 1
myšiak hôrny (Buteo buteo) 1
sokol myšiar (Falco tinnunculus) 1
cíbik chochlatý (Vanellus vanellus) 5
kulík riečny (Charadrius dubius) 8
kalužiak močiarny (Tringa glareola) 23
kalužiačik malý (Actitis hypoleucos) 5
holub hrivnák  (Columba palumbus)
hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto)
kukučka obyčajná (Cuculus canorus) H
škovránok poľný (Alauda arvensis) H
trsteniarik malý (Acrocephalus schoenobaenus) H
penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla) H
penica popolavá (Sylvia curruca) H
penica obyčajná (Sylvia communis) H
škorec obyčajný (Sturnus vulgaris)
žltochvost domový (Phoenicurus ochruros)
vrabec domový (Passer domesticus)
vrabec poľný (Passer montanus)
trasochvost horský (Motacilla flava)
trasochvost biely (Motacilla alba)
strnádka trstinová (Emberiza schoeniclus) H
počet pozorovaných jedincov je uvedený iba ak bolo možné ho zaznamenať alebo odhadnúť ; “H” znamená registráciu hlasu